دکتر عطاءالله حسنی؛

   
 
سوابق تدریسی
1364 / دانشگاه تربیت معلم
1369 تاکنون / دانشگاه شهید بهشتی
2007 ـ 2006 / استاد مدعو در دانشگاه مطالعات بین‏المللی شانگهای SISU 
 
جوایز علمی

1379 / انتخاب به عنوان مدیر نمونة دانشگاه

 
عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
1367 تاكنون / عضو هيأت تحريريه مجله رشد تاريخ
85 ـ 1379 / عضو هيأت تحريريه مجله تاريخ اسلام
80ـ 1379 / عضو هيأت تحريريه مجله تاريخ دانشگاه تهران
1385 تاكنون / عضو هیأت تحریریه مجله تاریخ دانشگاه لرستان
1386 تاکنون  / عضو هیأت تحریریه مجله تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان
 
سوابق کاری
70 ـ 1359 / عضو کمیته برنامه‏ریزی رشتة تاریخ ستاد انقلاب فرهنگی
73 ـ 1369 / عضو گروه پژوهشی تاریخ سازمان سمت
74 ـ 1371 / مدیر کل آموزش‏های ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش
74 ـ 1373 / سرپرست اداره کل تربیت معلم وزارت آموزش و پرورش
76 ـ 1374 / سرپرست مدارس ایران در ترکیه
80 ـ 1377 / رئیس مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
1379 تاكنون / عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
82 ـ 1380 / مدير گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي
1386تاكنون / مدير گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي
 
سوابق تحصیلی
دیپلم: ادبی / 50 ـ 1349 / تهران / دبیرستان دارالفنون
کارشناسی: تاریخ / 1354 / شیراز / دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد: تاریخ / 1364/ تهران / دانشگاه
علامه طباطبایی / زبان و ادبیات فارسی / 1366 / دانشگاه تهران
دکتری: تاریخ / 1369 / تهران / واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
 
علایق پژوهشی
تاریخ فرهنگی و اجتماعی ایران
تاریخ دوره صفویه
تاریخ ایلات و عشایر
تاریخ عثمانی
تاریخ جنبش‏های اجتماعی

اشعار اجتماعی (فارسی، ترکی)

 
مقالات علمی و کتب منتشر شده

 • کتاب‏ها و کتابچه‏ها
  حسنی، عطاءلله. 1367. تاریخ معاصر جهان: هند، ژاپن، چین، انگلستان، افریقای جنوبی، مکزیک. تهران: دفتر تحقیقات و برنامه‏ریزی کتاب‏های درسی ویژه مراکز تربیت معلم.
  حسنی، عطاءلله. 1367. پیرامون آموزش‏های غیرحضوری. تهران: انتشارات اداره کل آموزش‏های ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش.
  حسنی، عطاءلله. 1368. دستمایه پژوهشگران. تهران: ضمیمه درسنامه گروه علوم‏اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.
  حسنی، عطاءلله. 1376. بهارنامه. سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران در ترکیه.
  حسنی، عطاءلله. 1379. اسنادی از دانشگاه ملی ایران 1358 ـ 1338. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
  حسنی، عطاءلله. 1380. گفتگو: تأملاتی در علم تاریخ‏نگاری اسلامی (با دکتر غلامحسین زرگری نژاد و دکتر هاشم آقاجری) به کوشش حسن حضرتی. تهران: نقش جهان.
  حسنی، عطاءلله. 1382. تاریخ فرهنگی ایل شاهسون بغدادی. تهران: انتشارات ایل شاهسون بغدادی.ترجمه کتاب
  حسنی، عطاءلله. 1379. مطلع الاعتقاد فی معرفه المبدأ و المعاد (از ترکی استانبولی نوشته محمدبن سلیمان فضولی). تهران: انتشارات بین‏المللی الهدی.

 • حسنی، عطاءلله. 1363. «ظلم ستیزی و عدالت‏خواهی غزالی»، کیهان فرهنگی، شماره 12، ص 36.
  حسنی، عطاءلله. 1363. «نگرشی در ترجمه خاطرات سر آرتور هاردینگ»، کیهان فرهنگی، شماره 7، ص 21 ـ 18.
  حسنی، عطاءلله. 1364. «یاد و یادآوری چند نکته»، کیهان فرهنگی. شماره 12، ص 25 ـ 24.
  حسنی، عطاءلله. 1365. «حروفیان و ارتباط آنان با طریقه دراویش بکتاشی»، «ترجمه از زبان انگلیسی» فرهنگ ایران زمین. جلد 26، ص 244 ـ 206.
  حسنی، عطاءلله. 1367. «عهد مقدس رضاخان و سوسیالیست‏ها»، گنجینه (سازمان اسناد ملی ایران). سال اول، شماره اول، ص 81 ـ 79.
  حسنی، عطاءلله. 1368. «شورش سپاهیان در هند 1857″، کیهان فرهنگی. شماره 2، ص 27 ـ 24.
  حسنی، عطاءلله. 1368. «ظلم ستیزی و عدالت‏خواهی در شعر فارسی»، کیهان فرهنگی. شماره 10، ص 13 ـ 10.
  حسنی، عطاءلله. 1369. «جنک تریاک: زمینه و علل»، فرجاد. سال اول، شماره 2، ص 6 ـ 4.
  حسنی، عطاءلله. 1369. «مشکلات و پیشنهادات محققین، مبتکرین، و مخترعین جامعه فرهنگی کشور»، مجموعه مقالات سمینار تحقیق و توسعه. تهران: سازمان پژوهش‏های علمی صنعتی کشور، ص 69 ـ 68.
  حسنی، عطاءلله. 1370. «جنگ تریاک»، فرجاد. سال اول. شماره ویژه ص 15 ـ 13.
  حسنی، عطاءلله. 1373. «برگی از فرهنگ مدیریت: جای خود را در جدول پیدا کنید»، روزنامه همشهری. شماره 531، ص 3.
  حسنی، عطاءلله. 1374. «تجربه آموزش جمعیت در چین»، مجله مدیریت در آموزش و پرورش. شماره 13، ص 73 ـ 70.
  حسنی، عطاءلله. 1375. «بایدها و نبایدهای معلمی»، روزنامه همشهری. شماره 948، ص 11.
  حسنی، عطاءلله. 1376. «خاطرات علی‏اکبر خان قرابیگلو ـ فتح‏السلطان»، راه دانش. شماره 11/12، ص 135 ـ 109.
  حسنی، عطاءلله. 1379. «ایل شاهسون بغدادی ـ گزارشی از نیمه راه، تاریخ،» ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. شماره 1، ص 245 ـ 199.
  حسنی، عطاءلله. 1379. «حروفیان، (ترجمه از ترکی استانبولی)»، فصلنامه پژوهش‏های تاریخی دانشگاه مشهد. سال سوم. شماره 8 ـ 5، ص 96 ـ 69.
  حسنی، عطاءلله. 1379. «مذهب فضولی»، پژوهشنامه علوم انسانی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. شماره 27، ص 107 ـ 66.
  حسنی، عطاءلله. 1379. «یادداشتی پیرامون یک مورخ ایرانی: ادریس بدلیسی»، کتاب ماه: تاریخ و جغرافیا. سال چهارم، شماره اول و دوم، ص 39 ـ 37.
  حسنی، عطاءلله. 1380. «تفکر محافظه‏کارانه عصر ناصری»، فصلنامه فرهنگ و اندیشه. سال اول. شماره اول، ص 76 ـ 63.
  حسنی، عطاءلله. 1381. «اخبار عثمانی در منابع ایرانی»، مجموعه مقالات روابط فرهنگی و تاریخی ایران و ترکیه. جلد اول. تهران: انتشارات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بنیاد تاریخ ترک، ص110 ـ 81.
  حسنی، عطاءلله. 1381. «تاریخ ژاپن و انقلاب میجی»، کتاب ماه: تاریخ و جغرافیا. سال پنجم. شماره 9 ـ 8، ص 46 ـ 36.
  حسنی، عطاءلله. 1382. «عوامل بحران در روابط ایران و عثمانی از منظر مورخان ایرانی 1049 ـ 985″، پژوهشنامه علوم‏انسانی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. شماره 38، ص 62 ـ 36.
  حسنی، عطاءلله. 1384. «رابطه جنبش اصلاح خط با زمینه‏های فکری انقلاب مشروطیت ایران»، بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران و مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم‏انسانی، ص 194 ـ 175.
  حسنی، عطاءلله. 1385. «آموزش‏های نظری در عصر صفوی»، پژوهشنامه علوم‏انسانی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. شماره 52، ص 168 ـ 153.
  حسنی، عطاءلله. 1386. «جذابیت‏های چین در شعر فارسی تاریخ میانه ایران»، پژوهشنامه علوم‏انسانی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. شماره 54، ص 210 ـ 197.
  حسنی، عطاءلله. 1387. «تحلیل محتوایی شمس استانبول»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. دوره 59، شماره 185، ص 59 ـ 37.
  حسنی، عطاءلله. 1387. «سه شاعر عثمانی و مشروطیت ایران»، پژوهشنامه علوم‏انسانی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی. شماره 58: 72 ـ 53.
  حسنی، عطاءلله. 1388. «از دنیای ایلات و عشایر تا دنیای معلمی»، رشد آموزش تاریخ. دورة دهم، شماره 4 (مسلسل 35): 10 ـ 4.
  حسنی، عطاءلله. 1388. «تاریخنگاری زن در متون ادبی» (در دست بررسی برای چاپ).
  حسنی، عطاءلله. 1388. «تاریخنگاری یک مفهوم: کلاه ترک» (در دست بررسی برای چاپ).
  حسنی، عطاءلله. 1388. «ماده تاریخ فارسی در آثار نویسندگان عثمانی» (در دست بررسی برای چاپ).

 • Hassani, Ataollah. 1996. ”Iran Toplum Tarihinin Kaynaklari.” Name-i Asina.Say2, Yaz, p. 89 – 100.Hassani, Ataollah. 2003. “Names and Appellations in the Shahsavan-e Baghdadi Confederacy” Nomadic peoples. Vol. 7.no.2, p. 48 – 610.Hassani, Ataollah. 2003. “Iranli Tarihçilere Göre Osmanli – Iran Ilişkilerinde Krizin Nedenleri (985 – 1049 / 1577 – 1639)” Tarihten Günümüze Türk – Iran Ilişkileri Sempozyumu. Çeviren Doç. Dr. Dérya Örs. Ankara: Türk Tarih Kurumu yayinlari, 2003. P. 15 – 31.

  Hassani, Ataollah. “The Conservative Way of Thinking during the Naserid Era”. Translated by Dr. seyyed Mahmood Farrokhpey. Iranian Studies. Tehran: Center for Cultural – International Studies, 2004. P. 41 – 58.

 
زمینه تخصصی
تاریخ ایران عصر صفوی و ایلات و عشایر
 
آثار آماده چاپ
حسنی، عطاءلله. ازمنها: دفتر شعر.
حسنی، عطاءلله (مترجم). زندگی، شخصیت، و محیط فضولی. ترجمه از ترکی استانبولی نوشته پروفسور عبدالقادر قاراخان.
اثر بهزبان خارجی در کتاب‏شناسی آسیای میانه و قفقاز
Hassani, Ataollah. 1992. A Bibliography of Central Asia and Caucasia. Ministry of Culture and Islamic Guidance, Center for International Cultural Studies.
 
راهنمای رساله‏ها
دکتری

1385 / کیومرث قرقلو / حذف قزلباش از ساختار قدرت مرکزی حکومت صفویان
1385 / عباس زارعی مهرورز / اوضاع سیاسی و اجتماعی کردستان از مشروطه تا پایان جنگ جهانی اول

1385 / علی رضائیان/ بررسی ساختار حکومتی عصر سلجوقی و خوارزمشاهی بر مبنای منشات و رسائل تاریخی

کارشناسی ارشد

1380 / لیلا انصاری / انقلاب مشروطیت ایران
1381 / سعید شکورزاده / اتحاد اسلام: شکل‏گیری و تحول
1383 / حیدرآقا گلی عباس تبار / روابط ایران و فرانسه در زمان شاه سلطان حسین صفوی
1383 / مریم حیدری / بررسی جایگاه و نقش شیعیان هزاره در تحولات تاریخی معاصر افغانستان با تکیه بر قیام عصر امیر عبدالرحمن خان
1384 / عبدالغفار سلاق / جغرافیای تاریخی استرآباد (گرگان) در عصر صفوی
1384 / علی موسیوند/ زندگی و آثار سید عبداله بهبهانی
1385 / ایوب حسینی / بررسی جنبش‏های مذهبی در کردستان عراق
1385 / رضا احمدی/ زمینه‏های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رسمیت یافتن شیعه در عصر صفوی
1385 / سید محمد مهدی میرراضی/ گیلان در دوران شاه عباس اول صفوی
Advertisements

یک پاسخ to “دکتر عطاءالله حسنی؛”

 1. ارسلان Says:

  سلام ساغ اول نه گؤزلآللاه سیزی و هامی دوستلاری بیزیم ایچون قویسون

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: